Τη διανομή μερίσματος χρήσης 2019 ύψους 525.852,84 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 0,1765 ευρώ ανά μετοχή (μεικτό) ή 0,1677 ευρώ / μετοχή μετά την παρακράτηση φόρου 5%, αποφάσισε η ALPHA TRUST κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας, που διεξήχθη στις 17.06.2020. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος του μερίσματος ορίστηκε η 25η Ιουνίου 2020. Η καταβολή θα αρχίσει στις 02.07.2020 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας Πειραιώς.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αύξηση μελών του Διοικητικού Συμβούλιου από πέντε (5) σε έξι (6) και εξέλεξε τους κ.κ.: David-Phillip Gibbs, Χριστόδουλο Αίσωπο, Γεώργιο Καμπάνη, Ιωσήφ Παπαδογιάννη, Φαίδωνα-Θεόδωρο Ταμβακάκη, και Αγγελική Χατζηδάκη. Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται τριετής και θα λήξει κατά την 16.06.2023, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Επίσης, ενέκρινε τον διορισμό της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου και αποφάσισε την επανεκλογή των κ.κ.: Μιχαήλ Πάππαρη, μη μέλος του Δ.Σ., που ορίσθηκε ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, Χαράλαμπο Σταματόπουλο, μη μέλος του Δ.Σ. και Γεώργιο Καμπάνη, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Ο Κρις Αίσωπος, Διευθύνων Σύμβουλος της ALPHA TRUST και Α’ Αντιπρόεδρος της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών δήλωσε: «Στις αρχές του έτους, η παγκόσμια επιχειρηματικότητα βρέθηκε προ μιας απρόβλεπτης συγκυρίας όπου η επανεξέταση και ο επαναπροσδιορισμός του τρόπου λειτουργίας και των στόχων κατέστη αίφνης ζήτημα επιβίωσης. Η ALPHA TRUST, λόγω της φύσης της δουλειάς, ήταν έγκαιρα έτοιμη να αντιμετωπίσει τις λειτουργικές δυσκολίες, αλλά, όπως ο υπόλοιπος κόσμος, παρακολουθεί τις εξελίξεις διαρκώς και προσαρμόζει τη στρατηγική της προς όφελος των πελατών, εργαζομένων και μετόχων της. Η εικόνα για την τρέχουσα χρήση, αλλά και την επόμενη μέρα της κρίσης είναι ακόμη θολή. Όλη η εταιρεία είναι προσηλωμένη στο να βγει πιο δυνατή από την περιπέτεια που ταλανίζει τον πλανήτη».