H ALPHA TRUST, η μεγαλύτερη και παλαιότερη ανεξάρτητη εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων στην Ελλάδα, κατάφερε και το 2022 να διατηρήσει τις κορυφαίες μακροπρόθεσμες επιδόσεις της.
Η χρονιά που μας πέρασε υπήρξε, παγκοσμίως, μια από τις πιο δύσκολες, επενδυτικά, περιόδους των τελευταίων πενήντα ετών, με τόσο τις αγορές μετοχών όσο και ομολόγων να καταγράφουν ταυτόχρονα διψήφιες αρνητικές αποδόσεις.
Ωστόσο η ALPHA TRUST κατάφερε να υπεραποδώσει των δεικτών στη μεγάλη πλειοψηφία των χαρτοφυλακίων που της εμπιστεύθηκαν θεσμικοί και ιδιώτες επενδυτές ώστε να ατενίζουν με αισιοδοξία την επανάκτηση ικανοποιητικών επιδόσεων στο εγγύς μέλλον.
Τέλος, μετά από 35 χρόνια πορείας, διατήρησε την  πρώτη θέση, από τη σύστασή τους, με εξαιρετικές διαχρονικές αποδόσεις στα εξής αμοιβαία κεφάλαια:

Στην κατηγορία των Μικτών Αμοιβαίων Κεφαλαίων, πρώτο κατατάσσεται το «ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND - R»
(Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 29η/10.1.1995/5) με σωρευτική απόδοση +351,06% και μέση ετήσια απόδοση +5,74% (περίοδος από 31/12/1995 έως 31/12/2022, που αφορά σε ακέραια έτη από την έναρξή του).

Στην ίδια κατηγορία, την πρώτη θέση καταλαμβάνει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ»* (Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 24/840/16.7.2008) με σωρευτική απόδοση +106,26% και μέση ετήσια απόδοση +5,31% για την περίοδο από 31/12/2008 έως 31/12/2022, που αντιστοιχεί σε ακέραια έτη από την έναρξή του.

Στην κατηγορία των Ομολογιακών Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ελλάδας, το «ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - R»** (Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 6η/29.3.1994/7Β), εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή της κατηγορίας του για τα ακέραια έτη από την έναρξή του, με σωρευτική απόδοση +587,98% και μέση ετήσια απόδοση +7,13% (περίοδος από 31/12/1994 έως 31/12/2022).

Οι παραπάνω επιδόσεις πιστοποιούν για ακόμα μια φορά το κορυφαίο επίπεδο επαγγελματικής διαχείρισης που προσφέρει η ALPHA TRUST, ανεξαρτήτως των διακυμάνσεων των αγορών και του σημείου του οικονομικού κύκλου στο οποίο βρίσκεται η παγκόσμια οικονομία.

 * Σημαντική σημείωση: Για το Α/Κ οι τοποθετήσεις σε κινητές αξίες και σε μέσα χρηματαγοράς έκδοσης Ελληνικού Δημοσίου δύναται να υπερβαίνουν το 35% του καθαρού ενεργητικού.

** Σημαντική σημείωση: Για το Α/Κ οι τοποθετήσεις σε κινητές αξίες και σε μέσα χρηματαγοράς έκδοσης Ελληνικού Δημοσίου υπερβαίνουν το 35% του καθαρού ενεργητικού και δύναται να υπερβαίνουν το 65% του καθαρού ενεργητικού.

 
Σωρευτική απόδοση ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND-R: 1έτος (31/12/2021–31/12/2022): -5,83%, 5έτη (31/12/2017–31/12/2022): 9,12%
Σωρευτική απόδοση ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ: 1έτος (31/12/2021–31/12/2022): -6,52%, 5έτη (31/12/2017–31/12/2022): 21,65%
Σωρευτική απόδοση ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-R: 1έτος (31/12/2021–31/12/2022): -15,94%, 5έτη (31/12/2017–31/12/2022): 20,02%

Κηφισιά, 31 Ιανουαρίου 2023

Περισσότερες πληροφορίες για τα Α/Κ ALPHA TRUST, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών πληροφοριών τυχόν κατηγοριών μεριδίων τους, μπορούν να αντληθούν από τα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών (KIDs), τα σχετικά ενημερωτικά δελτία, τους κανονισμούς, τις εξαμηνιαίες και τις ετήσιες εκθέσεις. Τα προαναφερόμενα έντυπα καθώς και άλλες πληροφορίες όπως οι τιμές των μεριδίων των Α/Κ, διατίθενται στην ελληνική γλώσσα μέσω διαδικτύου από την ιστοσελίδα της εταιρείας https://www.alphatrust.gr ή δωρεάν σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της εταιρείας (Τατοΐου 21,14561 Κηφισιά) και τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της ALPHA TRUST.

Η ALPHA TRUST, ιδρύθηκε το 1987 και δραστηριοποιείται σε Ελλάδα και Λουξεμβούργο. Διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία στον κλάδο διαχείρισης κεφαλαίων συνταξιοδοτικών ταμείων και αμοιβαίων κεφαλαίων ασφαλιστικών φορέων. Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και είναι εισηγμένη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την 5η Ιουλίου 2022. Το 2020 εντάχθηκε στην πρωτοβουλία «Principles for Responsible Investment» (PRI) με την ιδιότητα του «Investment Manager Signatory».


ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ