Αύξηση στα Βασικά Μεγέθη της Εταιρείας
Βαίνει προς ολοκλήρωση ο Εταιρικός Μετασχηματισμός


Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023 η ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε παρουσίασε αύξηση σε όλα τα Βασικά Μεγέθη ως ακολούθως:
Ο κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε σε €3.357 χιλ. και τα κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) σε €455 χιλ. έναντι €3.023 και €254 χιλ., αντίστοιχα, στο α΄ εξάμηνο του 2022.

Ειδικότερα, τα αποτελέσματα του Ομίλου διαμορφώνονται ως εξής:
• Ο κύκλος εργασιών το Α’ εξάμηνο 2023 ανήλθε σε €3.357 χιλ. έναντι €3.023 χιλ. το Α’ εξάμηνο 2022, αυξημένος κατά 11,04%.
• Τα κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) για το Α’ εξάμηνο 2023 διαμορφώθηκαν στα €455 χιλ. έναντι €254 χιλ. το Α’ εξάμηνο 2022 αυξημένα κατά 79,13%.
Το περιθώριο EBITDA στο 13,54% για το Α’ εξάμηνο 2023, έναντι 8,42% για την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.
• Τα κέρδη προ Φόρων & Τόκων (EBIT) ανήλθαν για το Α’ εξάμηνο 2023 σε €295 χιλ. έναντι €100 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης παρουσιάζοντας αύξηση κατά 195%.
• Tα κέρδη προ Φόρων (ΕΒΤ) διαμορφώθηκαν σε €338 χιλ. για το Α’ Εξάμηνο 2023 έναντι €158 χιλ. το Α’ εξάμηνο 2022, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 113,92%.
Το περιθώριο κέρδους προ φόρων στο 10,07% για το Α’ εξάμηνο 2023, έναντι 5,23% για την αντίστοιχη περίοδο του 2022.
• Τα καθαρά κέρδη μετά από Φόρους από συνεχιζόμενη δραστηριότητα διαμορφώθηκαν στα €283 χιλ. για το Α’ εξάμηνο 2023 έναντι €61 χιλ. για το Α’ εξάμηνο 2022, παρουσιάζοντας αύξηση 363,93%.
Το καθαρό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο 8,43% για το Α’ εξάμηνο 2023, έναντι 2,03% για το Α’ εξάμηνο 2022.

Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων Ομίλου Α’ Εξαμήνου 2023

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ALPHA TRUST κ. Κρις Αίσωπος, επεσήμανε:
«Το πρώτο εξάμηνο του έτους επικεντρωθήκαμε στην υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου του Ομίλου. Η ευνοϊκή συγκυρία στις αγορές που δραστηριοποιούμαστε σε συνδυασμό με το αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον επέδρασαν θετικά σε όλα μας τα μεγέθη».
Επισημαίνεται ότι με την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας στις 24.05.2023, εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος €700 χιλ. το οποίο αντιστοιχεί σε €0,2304 (μικτό)/μετοχή.

Για το δεύτερο εξάμηνο παραμένουμε αισιόδοξοι για την απόδοσή μας, ενώ μεσοπρόθεσμα ο Όμιλος προσβλέπει σε σημαντική ενίσχυση των μεγεθών του, καθώς σταδιακά ολοκληρώνεται και το δεύτερο στάδιο του Εταιρικού μετασχηματισμού, η διάσπαση με απόσχιση κλάδου και σύσταση νέας εταιρείας. Η νέα εταιρική δομή θα επιτρέψει στον Όμιλο εξειδίκευση ανά Τομέα επενδυτικής δραστηριότητας, διακριτά αποτελέσματα και δυνατότητα επέκτασης σε νέες δραστηριότητες όπου η αlphαtrust διακρίνει ευκαιρίες και διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα.

Η εξαμηνιαία οικονομική έκθεση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.alphatrust.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.athexgroup.gr.Κηφισιά, 29 Σεπτεμβρίου 2023