Ξεχώρισαν και το 2017 τα Αμοιβαία Κεφάλαια της ALPHA TRUST σημειώνοντας εξαιρετικές επιδόσεις.

Αξίζει να τονισθεί ότι κανένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο της ALPHA TRUST δεν κατέγραψε αρνητική απόδοση το 2017.

Κορυφαίο από όλα τα Αμοιβαία Κεφάλαια της ALPHA TRUST, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το Ομολογιακό Α/Κ Ελλάδας ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 6η/29.3.1994/7Β) με απόδοση 40,61% το 2017 (μέσος όρος κατηγορίας 26,80%). Σημειώνουμε, ότι από τη χρονιά του PSI (2012) η απόδοση ανήλθε σε 417,11% (μέση ετήσια απόδοση 31,50%) από τις κορυφαίες παγκοσμίως.

Πρώτο στα Διεθνή Μετοχικά το Α/Κ ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 134η/4.8.1999/6) με απόδοση 9,77% και παρέμεινε πρώτο στην τριετία και πενταετία, με απόδοση της τάξης του 25,79% και 45,55%, αντίστοιχα. Στα Μετοχικά Fund of Funds, το Α/Κ S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ  (Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 57/16.6.2010) σημείωσε απόδοση 8,68% το 2017, με το μέσο όρο της κατηγορίας να ανέρχεται σε 6,00%.

Πρώτο στα Μικτά Fund of Funds, από τα 31 Α/Κ που δραστηριοποιούνται στην εν λόγω κατηγορία το Α/Κ ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS  BALANCED (Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 191/9.12.2013) σημειώνοντας απόδοση 8,33%. Το Α/Κ  TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS (Άδεια σύστασηςΑπόφΕπιτρ. Κεφαλ.:175/21.6.2013) σημείωσε απόδοση 5,28%, με το μέσο όρο της κατηγορίας να διαμορφώνεται στο 1,86%.

Σημαντικές επιδόσεις την περασμένη χρονιά σημείωσαν και τα Μικτά Α/Κ της εταιρείας. Το ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ (Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.:24/840/16.7.2008) πέτυχε απόδοση 26,76%, το Α/Κ ΙNTERLIFE ΜΙΚΤΟ (Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 62/23.12.2003) 25,24%, το Α/Κ ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ (Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 29η/10.1.1995/5) 23,68%, και το ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Institutional Share Class (Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 256/2.6.2016)  12,07%, ξεπερνώντας την απόδοση των δεικτών αναφοράς τους.

Ικανοποιητική ήταν για την περασμένη χρονιά και η πορεία του Α/Κ ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND (Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 196η/11.10.2000/12aσημειώνοντας απόδοση 2,57%, με το μέσο όρο της κατηγορίας του (Ομολογιακά Α/Κ Διεθνή) να καταγράφει αρνητική απόδοση -0,34%. Αξιόλογη είναι επίσης η μέση ετήσια απόδοση 3,81% του Α/Κ σε επίπεδο πενταετίας. Τη δεύτερη θέση στην κατηγορία των Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχ. Διάρκειας από τα 7 Α/Κ που δραστηριοποιούνται στην εν λόγω κατηγορία, κατέλαβε το Α/Κ ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND – SHORT TERM με απόδοση 0,53% (Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 10η/ 14.8.1996/4).

Στην κατηγορία των Μετοχικών Α/Κ Ελλάδας τα Α/Κ ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND (Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ: 58η 31.10.1995/6Α) και ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ: 512/23.8.2007)  πέτυχαν και αυτά σημαντική  απόδοση της τάξης του 22,22% και 17,35% αντίστοιχα.

Το ενημερωτικό δελτίο, το KIID, οι κανονισμοί, και η τελευταία ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση των Α/Κ της ALPHA TRUST διατίθενται στην ελληνική γλώσσα από την ιστοσελίδα της εταιρείας: https://www.alphatrust.gr/, από τα γραφεία της εταιρείας και τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της.

Πηγή μέσων όρων κατηγορίας: ΕΘΕ : http://www.ethe.org.gr/

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΣΩΡΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ Α/Κ  ALPHA TRUST
Αμοιβαίο Κεφάλαιο 1 Έτος 3 Έτη 5 Έτη
31/12/2016– 31/12/2017 31/12/2014– 31/12/2017 31/12/2012– 31/12/2017
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND

Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ: 58η 31.10.1995/6Α,

ΦΕΚ 948/Β/17.11.1995

22,22% 3,17% 5,08%
ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ: 512/23.8.2007

17,35% -3,42% -2,61%
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 134η/4.8.1999/6,
ΦΕΚ 1938/Β/27.10.1999

9,77% 25,79% 45,55%
S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 57/16.6.2010

8,68% 22,71% 60,93%
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED  FUND OF FUNDS*

Άδεια σύστασης: Αποφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς: 175/21.6.2013

5,28% 11,51%
ALPHA TRUST ECLECTIC Fund of Funds – Balanced**

Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 191/9.12.2013

8,33% 14,13%
ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ

Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 29η/10.1.1995/5, ΦΕΚ 45/Β/26.1.1995

23,68% 24,88% 36,45%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ

Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ: 24/840/16.7.2008

26,76% 26,00% 59,12%
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ

Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ: 62/23.12.2003,
ΦΕΚ 1996/Β/31.12.2003

25,24% 24,05% 36,72%
TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class ***

Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 256/2.6.2016

12,07%
ALPHA TRUST  ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 6η/29.3.1994/7Β,
ΦΕΚ 280/Β/18.4.1994

40,61% 90,01% 169,24%
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND

Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 196η/11.10.2000/12α,
ΦΕΚ 1429/Β/27.11.2000

2,57% 9,10% 20,55%
ALPHA TRUST  Euro Money Market Fund – Short Term

Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 10η/ 14.8.1996/4,
ΦΕΚ 723/Β/22.8.1996

0,53% 0,82% 2,58%

 

Έναρξη Α/Κ ΤΕΑ INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds: 01/7/2013

** Έναρξη Α/Κ ECLECTIC Fund of Funds – Balanced: 03/01/2014

*** Έναρξη Α/Κ TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Μικτό– Balanced: 01/07/2016

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ