Πρώτο σε απόδοση αμοιβαίο ομολογιακό κεφάλαιο παγκοσμίως για την πενταετία (31.1.2012-31.1.2017) αναδείχθηκε το Α/Κ «ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (Άδεια Σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς: 6η/29.3.1994/7Β), σύμφωνα με τη λίστα της Thomson Reuters Lipper.
Με απόδοση 252,54%, (μέση ετήσια απόδοση 28,7%) το Α/Κ «ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» βρέθηκε στην κορυφή μεταξύ 3.152 ομολογιακών Α/Κ, μια μοναδική επιτυχία τόσο για την ομάδα διαχείρισης της ALPHA TRUST, όσο και για μία ΑΕΔΑΚ εγκατεστημένη στην Ελλάδα.
Στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» είναι να προσφέρει στους μεσοπρόθεσμους επενδυτές με χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον 2 ετών, τη δυνατότητα επίτευξης υπεραξιών και εισοδήματος που προσφέρουν τα ομόλογα εσωτερικού, επενδύοντας σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ομολογιών κυρίως εκδοτών εσωτερικού. Για την επίτευξη του επενδυτικού του σκοπού, το ενεργητικό του Α/Κ επενδύεται σε τίτλους ελληνικών κρατικών ομολόγων (ΟΕΔ) και εταιρικών ομολόγων (εκδότες με έδρα ή κύριες δραστηριότητες στην Ελλάδα) σε Ευρώ. Οι τοποθετήσεις σε ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου ξεπερνούν το 65% του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ.
Η παγκόσμια πρωτιά στην απόδοση του παλαιότερου ιστορικά ομολογιακού Α/Κ της ALPHA TRUST, με έναρξη τον Απρίλιο του 1994, επιβεβαιώνει το ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο επαγγελματικής διαχείρισης που ασκείται με συνέπεια στην τριακονταετή διαδρομή της εταιρείας στο χώρο διαχείρισης κεφαλαίων στη χώρα μας.

Σωρευτική Απόδοση Α/Κ ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: 1 έτος (29.2.2016-28.02.2017): 25,17%, 5 έτη (29.2.2012-28.02.2017): 287,15%.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ