Στην ετήσια ενημέρωση αναλυτών η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, παρουσιάστηκαν οι δραστηριότητες και τα βασικά οικονομικά μεγέθη της Alpha Trust για το 2017. Η παρουσίαση διεξήχθη την Πέμπτη 7 Ιουνίου 2018, από τον Αντιπρόεδρο ΔΣ κ. Φαίδωνα Ταμβακάκη, το Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Χριστόδουλο Αίσωπο και τον Οικονομικό Διευθυντή κ. Νικόλαο Τζανέτο.

Το 2017 η Alpha Trust κατόρθωσε να ενισχύσει και να επιταχύνει την οικονομική της πορεία, γεγονός που αντανακλάται στα οικονομικά της μεγέθη, που πλησιάζουν τις περιόδους προ της κρίσης. Η εταιρεία πέτυχε να αυξήσει, παρά τη συνεχιζόμενη μείωση της εγχώριας αποταμίευσης, (η αρνητική αποταμίευση αυξήθηκε κατά € 4 δισ. σε € 8,3 δισ. το 2017 σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ) τα υπό διαχείριση κεφάλαια κατά 25%, ξεπερνώντας το € 1 δισ.

Η ανοδική πορεία στα μερίδια αγοράς στη Διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων, Θεσμικών Χαρτοφυλακίων και ιδιαίτερα Επαγγελματικών Ταμείων συνεχίστηκε επιτυχώς και το 2017.

Η στρατηγική κατεύθυνση των τελευταίων ετών προς τη διαχείριση χαρτοφυλακίων Θεσμικών Επενδυτών (ασφαλιστικών ταμείων, ασφαλιστικών εταιρειών κ.α.) αλλά και μεγάλης ιδιωτικής περιουσίας, συνέχισε να αποδίδει καρπούς, αφού τα συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια της κατηγορίας αυξήθηκαν περισσότερο από 30%.

Αντίστοιχα, στη διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων, η αξία του ενεργητικού της εταιρείας αυξήθηκε σημαντικά, κατά 21% περίπου, διατηρώντας την 6η θέση στην κατάταξη βάσει μεριδίων αγοράς.

Στη διάρκεια του περασμένου έτους, στο πλαίσιο της επέκτασης των δραστηριοτήτων της και με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της, η Alpha Trust ολοκλήρωσε τη διαδικασία ίδρυσης και ήδη διαχειρίζεται δύο οργανισμούς εναλλακτικών επενδύσεων ανοικτού τύπου (AIFs) με έδρα το Λουξεμβούργο, το ενεργητικό των οποίων υπερβαίνει τα 60 εκατ.

Έχοντας σαν προτεραιότητα την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τους επενδυτές, η Alpha Trust παραμένει σε διαρκή εγρήγορση για τις εξελίξεις που συντελούνται στον κλάδο, καθώς και στο επίπεδο των επενδυτικών επιλογών που ολοένα διευρύνονται.Ως απολύτως εξειδικευμένη και ανεξάρτητη εταιρεία, η Alpha Trust συνεχίζει να παρέχει μεγάλη τεχνογνωσία και αποδεδειγμένα πολύ καλό ιστορικό αποδόσεων σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών που προσφέρει.

Στην παρουσίαση έγινε αναφορά στη στρατηγική, η οποία επικεντρώνεται στην αύξηση κεφαλαίων υπό διαχείριση με έμφαση στην επέκταση των δραστηριοτήτων στο Λουξεμβούργο, στην αύξηση παραγωγικότητας και κερδοφορίας, στη διεύρυνση πηγών εσόδων, στη διατήρηση χαμηλού λειτουργικού κόστους και στην ηλεκτρονική και διαδικτυακή αναβάθμιση της εταιρείας.

Ειδικότερα, η πορεία των βασικών μεγεθών του Ομίλου κατά τη χρήση 2017 σε σχέση με την περσινή χρήση ήταν η ακόλουθη:

* Ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε € 7,61 εκατ. έναντι € 4,74 εκατ. κατά το 2016 (αύξηση 60,5%).

* Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων ανήλθαν σε € 2,37 εκατ. έναντι € 0,49 εκατ. της περσινής χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 380%.

* Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους του ομίλου ανήλθαν στα € 1,91 εκατ. για τη χρήση 2017 έναντι κερδών € 0,02 εκατ. της περσινής χρήσης.

* Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου ανήλθαν σε € 5,6 εκατ. έναντι € 3,9 εκατ. της περσινής χρήσης (αύξηση 43,9%).

* Το Ενεργητικό ανήλθε σε € 10,8 εκατ. έναντι € 8,3 εκατ. της περσινής χρήσης (αύξηση 30,1%).

Τέλος, αναφορά έγινε στην πορεία της μετοχής και στην απόδοση στους μετόχους.
Οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν λάβει έως σήμερα σε μερίσματα, επιστροφές κεφαλαίων και διανομή αποθεματικών συνολικά € 11,7 εκατ. ή € 15,17 ανά μετοχή, (προσαρμοσμένα στο νέο αριθμό μετοχών) από τον Αύγουστο του 2008 που εισήχθη η μετοχή στην Εναλλακτική αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Μπορείτε να δείτε την Ετήσια Παρουσίαση Αναλυτών εδώ

Το υλικό της παρουσίασης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.alphatrust.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr).