Στις 25/06/2020 πραγματοποιήθηκε η ετήσια ενημέρωση αναλυτών μέσω της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών από τoν Πρόεδρο ΔΣ κ. Φαίδωνα Ταμβακάκη, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Χριστόδουλο Αίσωπο και τον Οικονομικό Διευθυντή κ. Νικόλαο Παπαδόπουλο.

Παρουσιάστηκε η διεθνής εικόνα του κλάδου της διαχείρισης κεφαλαίων, καθώς και οι εξελίξεις στην εγχώρια αγορά.

Tο 2019 ήταν μια εξαιρετική επενδυτική χρονιά, με τον κλάδο διεθνώς να καταγράφει ρεκόρ στα συνολικά κεφάλαια υπό διαχείριση, ενισχυμένος και από την εμπιστοσύνη των επενδυτών, όπως αποτυπώθηκε από τις θετικές ροές. Οι αποτιμήσεις των εταιρειών βελτιώθηκαν, ενώ ρεκόρ σημειώθηκε στον αριθμό συγχωνεύσεων και εξαγορών.

Η ALPHA TRUST ενίσχυσε σημαντικά τα υπό διαχείριση κεφάλαια και το μερίδιο αγοράς της και το 2019. Κατέγραψε τα υψηλότερα κέρδη της τελευταίας οκταετίας, αύξησε την αποδοτικότητά της, οι αριθμοδείκτες της βελτιώθηκαν περαιτέρω (μηδενικός δανεισμός, περιθώριο μεικτού κέρδους 66,1%, περιθώριο EBITDA 35,3%).

Για το τρέχον έτος, σχολιάστηκε η απρόβλεπτη συγκυρία. Η ALPHA TRUST, λόγω της φύσης της δουλειάς, ήταν έγκαιρα έτοιμη να αντιμετωπίσει τις λειτουργικές δυσκολίες. Όπως ο υπόλοιπος κόσμος, παρακολουθεί τις εξελίξεις διαρκώς και προσαρμόζει τη στρατηγική της προς όφελος των πελατών, εργαζομένων και μετόχων της. Η εικόνα για την τρέχουσα χρήση, αλλά και την επόμενη μέρα της κρίσης είναι ακόμη θολή. Όλη η εταιρεία είναι προσηλωμένη στο να βγει πιο δυνατή από την περιπέτεια που ταλανίζει τον πλανήτη.

Αναφορά έγινε στην πορεία της μετοχής και στην απόδοση στους μετόχους. Οι μέτοχοι της ALPHA TRUST, από την εισαγωγή της εταιρείας στην ΕΝ.Α το 2008, έχουν απολάβει διανομές μερισμάτων και κεφαλαίου ύψους 14,2 εκατ., ήτοι ποσού περίπου ίσο με την τρέχουσα κεφαλαιοποίηση της εταιρείας.

Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενσωμάτωση πολιτικών ESG ανάμεσα στους στόχους της ALPHA TRUST, αναφέροντας ενέργειες όπως η ένταξή της στην πρωτοβουλία «Principles for Responsible Investment» (PRI) καθώς και οι πολιτικές και διαδικασίες που έχει ήδη αναπτύξει.

Ετήσια Παρουσίαση Αναλυτών

Το υλικό της παρουσίασης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.alphatrust.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr).