Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Εναλλακτικών Επενδύσεων ενημερώνει ότι έχουν αναρτηθεί στο website της εταιρείας: https://www.alphatrust.gr στην ενότητα «Ενημερωτικό Υλικό», οι Ετήσιες Εκθέσεις και η Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση για το έτος 2019, των Αμοιβαίων Κεφαλαίων διαχείρισής της.

 Κηφισιά, 30 Απριλίου 2020