Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Εναλλακτικών Επενδύσεων ενημερώνει ότι έχουν αναρτηθεί στο website της εταιρείας: https://www.alphatrust.gr στην ενότητα «Ενημερωτικό Υλικό», οι Πίνακες Επενδύσεων με ημερομηνία αναφοράς την 31η Μαρτίου 2020 και οι Καταστάσεις Ποσοστιαίας Σύνθεσης Ενεργητικού για το Α’ τρίμηνο 2020, των Αμοιβαίων Κεφαλαίων διαχείρισής της.

 

Κηφισιά, 14 Απριλίου 2020