Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Εναλλακτικών Επενδύσεων ενημερώνει για την επικαιροποιημένη έκδοση των εγγράφων «Ενημερωτικά Δελτία» με ισχύ από 01/01/2018, για τα ακόλουθα αμοιβαία κεφάλαια:

S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ. : 57/16.6.2010),

ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Άδεια σύστασης: Αποφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 134η/4.8.1999/6),

ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ (Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ. : 29η/10.1.1995/5) και

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND (Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ. : 196η/11.10.2000/12α ).

Οι βασικότερες μεταβολές αφορούν τα παρακάτω:

  1. Δείκτες αναφοράς των ανωτέρω Α/Κ.
  2. Σύνθεση της Επενδυτικής Επιτροπής Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων
  3. Πληροφορίες και Προσθήκη Σχετικού Παραρτήματος σχετικά με τα καθήκοντα του Θεματοφύλακα και των πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων καθώς και σχετικά με τα καθήκοντα φύλαξης.

Τα επικαιροποιημένα αρχεία, έχουν αναρτηθεί στο website της εταιρείας μας: https://www.alphatrust.gr

 Κηφισιά, 02.01.2018