Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Εναλλακτικών Επενδύσεων ενημερώνει για την επικαιροποιημένη έκδοση των εγγράφων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ με ισχύ από 30/12/2019 των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της, βάσει του άρθρου 76 του Ν.4099/2012.

Τα εν λόγω έντυπα, έχουν αναρτηθεί στο website της εταιρείας μας: https://www.alphatrust.gr

Κηφισιά, 30 Δεκεμβρίου 2019