Τα επικαιροποιημένα, βάσει του άρθρου 76 του Ν.4099/2012, Ενημερωτικά Δελτία για το σύνολο των Αμοιβαίων Κεφαλαίων διαχειρίσεως της ALPHA TRUST, με ημερομηνία έκδοσης 30/04/2020 έχουν αναρτηθεί στο website της εταιρείας μας: http://www.alphatrust.gr.

Κηφισιά, 30 Απριλίου 2020