Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Εναλλακτικών Επενδύσεων ενημερώνει για την επικαιροποιημένη έκδοση των εγγράφων «ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ» (KIID) και «Ενημερωτικό Δελτίο» για το :

Α/Κ ALPHA TRUST ECLECTIC Fund of Funds – Balanced

(Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ. : 191/9.12.2013), με ισχύ από 01/02/2018).

Οι βασικότερες μεταβολές αφορούν:

  1. Επικαιροποίηση με ημερομηνία στοιχείων 31.12.2017
  2. Δείκτης αναφοράς
  3. Σύνθεση της Επενδυτικής Επιτροπής Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων
  4. Πληροφορίες και Προσθήκη Σχετικού Παραρτήματος σχετικά με τα καθήκοντα του Θεματοφύλακα και των πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων καθώς και σχετικά με τα καθήκοντα φύλαξης.

 

Τα επικαιροποιημένα αρχεία, έχουν επίσης  αναρτηθεί στο website της εταιρείας μας: https://www.alphatrust.gr

Κηφισιά, 01.02.2018