Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Εναλλακτικών Επενδύσεων ενημερώνει για την επικαιροποιημένη έκδοση των εγγράφων «ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ» (KIID) των κατηγοριών μεριδίων R (Retail Share Class) και Ι (Institutional Share Class) του διαχειριζόμενου ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND (Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 58η 31.10.1995/6A), με ισχύ από 21/09/2020.
Το εν λόγω έγγραφο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας στη διεύθυνση: https://www.alphatrust.gr
Κηφισιά, 21.09.2020