Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Εναλλακτικών Επενδύσεων ενημερώνει για την επικαιροποιημένη έκδοση των εγγράφων «ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ» (KIID) με ισχύ από 03/08/2018, για τα ακόλουθα αμοιβαία κεφάλαια:

ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND (Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ: 58η 31.10.1995/6Α, ΦΕΚ 948/Β/17.11.1995)

ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ (Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 29η/10.1.1995/5, ΦΕΚ 45/Β/26.1.1995)

ALPHA TRUST  ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 6η/29.3.1994/7Β, ΦΕΚ 280/Β/18.4.1994)

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND (Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 196η/11.10.2000/12α, ΦΕΚ 1429/Β/27.11.2000)

Η επικαιροποίηση των εν λόγω εγγράφωνγια τα ανωτέρω Α/Κ αφορά στη δημιουργία της κατηγορίας μεριδίων R ή «Retail Share Class», η οποία διατίθεται στο σύνολο των υποψήφιων επενδυτών, χωρίς περιορισμούς.

Τα επικαιροποιημένα αρχεία, έχουν αναρτηθεί στο website της εταιρείας μας: https://www.alphatrust.gr

Κηφισιά, 03.08.2018