Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Εναλλακτικών Επενδύσεων ενημερώνει για την επικαιροποιημένη έκδοση των εγγράφων «ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ» (KIIDs) και ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ με στοιχεία 31/12/2017 και ισχύ από 16/02/2018 των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της.

Τα εν λόγω έντυπα, έχουν αναρτηθεί  στο website της εταιρείας μας: https://www.alphatrust.gr

Κηφισιά, 16 Φεβρουαρίου 2018