Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Εναλλακτικών Επενδύσεων ενημερώνει για την επικαιροποιημένη εκδόση των εγγράφων «ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ» (KIIDs) και «Ενημερωτικό Δελτίο» για το Α/Κ ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ (Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 29η/10.1.1995/5, ΦΕΚ 45/Β/26.1.1995), με ισχύ από 20/2/2019.

Οι βασικότερες μεταβολές στα εν λόγω έγγραφα αφορούν στην τροποποίηση του δείκτη αναφοράς του Α/Κ με ισχύ από 20/2/2019. Παράλληλα, στο «Ενημερωτικό Δελτίο» πραγματοποιήθηκε επικαιροποίηση πληροφοριών με στοιχεία 31.12.2018.

Τα επικαιροποιημένα αρχεία, έχουν αναρτηθεί στο website της εταιρείας μας: https://www.alphatrust.gr

Κηφισιά, 20.02.2019