Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Εναλλακτικών Επενδύσεων ενημερώνει για την επικαιροποιημένη έκδοση των εγγράφων «ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ» (KIIDs) και «Ενημερωτικό Δελτίο» για το “ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS Μετοχικό Εξωτερικού”, (Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ: 134η/4.8.1999/6, ΦΕΚ1938/Β/27.10.1999), με ισχύ από 30/10/2019.

Η επικαιροποίηση των εν λόγω εγγράφων για το ανωτέρω Α/Κ αφορά στη δημιουργία της κατηγορίας μεριδίων R ή «Retail Share Class», η οποία διατίθεται στο σύνολο των υποψήφιων επενδυτών, χωρίς περιορισμούς. Τα επικαιροποιημένα αρχεία, έχουν αναρτηθεί στο website της εταιρείας μας: https://www.alphatrust.gr

Κηφισιά, 31.10.2019