Η ALPHA TRUST γνωστοποιεί με βάση το άρθρο 5 του Ν.4099/2012 ότι, με την υπ’ αριθμ. 321/29.5.2019 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εγκρίθηκε η τροποποίηση του Κανονισμού του διαχειριζόμενου αμοιβαίου κεφαλαίου “ALPHA TRUST Euro Money Market Fund – Short Term” (Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 10η/14.8.96/4, ΦΕΚ 723/Β/22.8.1996), για την εναρμόνισή του με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1131 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς.

Η σχετική άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρασχέθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 ν.4099/2012 και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131, και αφορά :

 1. στη μετατροπή του αμοιβαίου κεφαλαίου «ALPHA TRUST Euro Money Market Fund – Short Term», στη μετονομασία του σε «ALPHA TRUST Euro Money Market Fund» και στην ένταξή του στην εξής κατηγορία και είδος : Πρότυπο Αμοιβαίο Κεφάλαιο της Χρηματαγοράς κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (Πρότυπο ΑΚΧΑ  κυμαινόμενης ΚΑΕ)
 2. στις τροποποιήσεις των παρακάτω άρθρων του Κανονισμού:
  1. προσθήκη στην αρχή του Κανονισμού, δηλώσεων προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131,
  2. τροποποίηση του άρθρου 2, ως προς την ονομασία και την αναφορά στην εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131, και
  3. τροποποίηση των άρθρων 3, 4 και 6 ως προς την επενδυτική πολιτική, τις επιτρεπόμενες επενδύσεις, τα επενδυτικά όρια και την αποτίμηση του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Οι ανωτέρω τροποποιήσεις είναι δεσμευτικές, οι μεριδιούχοι ωστόσο έχουν το δικαίωμα, εντός τριών (3) μηνών από την παρούσα γνωστοποίηση, να ζητήσουν την εξαγορά των μεριδίων τους με βάση τους όρους εξαγοράς που ίσχυαν πριν την τροποποίηση.

H ALPHA TRUST με την παρούσα θα ήθελε να επισημάνει τα ακόλουθα για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο “ALPHA TRUST Euro Money Market Fund” :

 • Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει αδειοδοτηθεί ως Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ, κατά την έννοια των ορισμών 13) και 15) του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131.
 • Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν αποτελεί εγγυημένη επένδυση και οι επενδυτές επωμίζονται τον κίνδυνο απώλειας του αρχικού τους κεφαλαίου.
 • Η επένδυση στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι διαφορετική από οποιαδήποτε επένδυση σε καταθέσεις.
 • Το κεφάλαιο που επενδύεται στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο ενδέχεται να παρουσιάσει διακυμάνσεις.
 • Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δε βασίζεται σε εξωτερική στήριξη για τη διασφάλιση της ρευστότητάς του ή για τη σταθεροποίηση της καθαρής αξίας ενεργητικού ανά μερίδιο.

Ο νέος εγκεκριμένος κανονισμός του αμοιβαίου κεφαλαίου με τη νέα επωνυμία «ALPHA TRUST Euro Money Market Fund», καθήκοντα Θεματοφύλακα του οποίου εκτελεί η  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., διατίθεται στην ελληνική γλώσσα σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της εταιρείας https://www.alphatrust.gr στην ενότητα Ενημερωτικό Υλικό ή δωρεάν σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της εταιρείας (Τατοΐου 21, 145 61 Κηφισιά) και τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της ALPHA TRUST.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Α/Κ ALPHA TRUST, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών πληροφοριών τυχόν κατηγοριών μεριδίων τους,  μπορούν να αντληθούν από τα έγγραφα «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές»(KIID), τα σχετικά ενημερωτικά δελτία, τους κανονισμούς, τις εξαμηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις των Α/Κ. Τα προαναφερόμενα έντυπα καθώς και άλλες πληροφορίες όπως οι τιμές των μεριδίων των Α/Κ, διατίθενται ως  ανωτέρω.

 

Κηφισιά, 18 Ιουνίου 2019