Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων γνωστοποιεί με βάση το άρθρο 5 του Ν.4099/2012 ότι, με την υπ’ αριθμ. 244/28.8.2015 (Αρ.πρωτ.2941/31.8.2015) απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, χορηγήθηκε άδεια τροποποίησης των κανονισμών των κάτωθι διαχειριζομένων Αμοιβαίων Κεφαλαίων :

Οι εγκριθείσες τροποποιήσεις των κανονισμών των ανωτέρω Αμοιβαίων Κεφαλαίων αφορούν στα εξής:

  1. Για το σύνολο των προαναφερομένων υπό διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων τροποποιούνται οι παρ.1 και 2 του άρθρου 1 που αφορούν στην Εταιρεία, στο θεματοφύλακα και στις επωνυμίες τους. Πιο συγκεκριμένα, η επωνυμία της Εταιρείας πλέον είναι «ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» και ο διακριτικός της τίτλος αλλάζει από «ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.» σε «ALPHA TRUST» και αντιστοίχως προσαρμόζονται όλα τα άρθρα των κανονισμών. Ο θεματοφύλακας είναι η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.». Επίσης, για το σύνολο των υπό διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων τροποποιείται και το άρθρο 3 που αφορά στον επενδυτικό κίνδυνο.
  2. Αλλάζει η επωνυμία των μικτών αμοιβαίων κεφαλαίων της Εταιρείας με την απαλοιφή της λέξης «Εσωτερικού» συνεπώς τα αμοιβαία κεφάλαια ALPHA TRUST EUROSTAR Μικτό Εσωτερικού, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ Μικτό Εσωτερικού και, INTERLIFE Μικτό Εσωτερικού μετονομάζονται σε ALPHA TRUST EUROSTAR Μικτό, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ και INTERLIFE Μικτό, αντίστοιχα, και πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες αλλαγές στο άρθρο 3 περί επενδυτικού σκοπού-επενδυτικής πολιτικής με απαλοιφή κάθε αναφοράς κυρίως επένδυσης σε μέσα εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα.
  3. Οι επωνυμίες των αμοιβαίων κεφαλαίων GENIKI Ομολογιών Εσωτερικού και GENIKI Euro Money Market Fund - Short Term τροποποιούνται σε ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ και ALPHA TRUST Euro Money Market Fund - Short Term, αντίστοιχα.
  4. Για τα αμοιβαία κεφάλαια ALPHA TRUST NEW STRATEGY Μετοχικό Εσωτερικού, ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS Μετοχικό Εξωτερικού, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ Μικτό Εσωτερικού, INTERLIFE Μικτό Εσωτερικού και GENIKI Ομολογιών Εσωτερικού στο άρθρο 4, παρ. 10 προστίθεται στους διεθνείς οργανισμούς που εκδίδουν ή εγγυώνται κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς στα οποία το αμοιβαίο κεφάλαιο δύναται να επενδύσει υπερβαίνοντας το 35% του ενεργητικού του, και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), (European Financial Stability Fund, EFSF) και οποιαδήποτε αρχή τυχόν συσταθεί στο μέλλον με συναφή συστατικό σκοπό.
  5. Για τα αμοιβαία κεφάλαια ΤΕΑ INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds και ALPHA TRUST ECLECTIC Fund of Funds – Balanced στην παρ. 5 του άρθρου 2 απαλείφεται κείμενο σχετικό με την πρώτη διαχειριστική χρήση.

Επισημαίνεται ο επαναπροσδιορισμός του επιπέδου επενδυτικού κινδύνου για τα ακόλουθα αμοιβαία κεφάλαια : ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND, ALPHA TRUST NEW STRATEGY Μετοχικό Εσωτερικού, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ, INTERLIFE Μικτό και ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Οι νέοι εγκεκριμένοι κανονισμοί των προαναφερομένων αμοιβαίων κεφαλαίων, καθήκοντα Θεματοφύλακα των οποίων εκτελεί η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., διατίθενται από τα γραφεία της εταιρίας, από τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της ALPHA TRUST ή σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της εταιρίας www.alphatrust.gr. Περισσότερες πληροφορίες για τα Α/Κ ALPHA TRUST μπορούν να αντληθούν από τα έγγραφα «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές», τα σχετικά ενημερωτικά δελτία, τις εξαμηνιαίες εκθέσεις και τους ετήσιους απολογισμούς των Α/Κ. Τα προαναφερόμενα έντυπα διατίθενται ως ανωτέρω.

Κηφισιά, 1η Σεπτεμβρίου 2015