Η ALPHA TRUST γνωστοποιεί με βάση το άρθρο 5 του Ν.4099/2012 ότι, με την υπ’ αριθμ. 298/2.8.2018 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εγκρίθηκε η τροποποίηση των Κανονισμών των κάτωθι διαχειριζομένων αμοιβαίων κεφαλαίων:

Οι εγκριθείσες τροποποιήσεις των Κανονισμών των ανωτέρω αμοιβαίων κεφαλαίων αφορούν κυρίως στην προσαρμογή των άρθρων 2, 5, 6, 7 και 8 των Κανονισμών, προκειμένου για την δημιουργία κατηγοριών μεριδίων (share classes ή σειρές μεριδίων), σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 6 του  Ν. 4099/2012 που διέπει τη λειτουργία των Ο.Σ.Ε.Κ.Α. και των ανώνυμων εταιρειών διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, όπως τροποποιημένος ισχύει.

Οι λοιπές εγκριθείσες τροποποιήσεις αφορούν σε τυπικές προσαρμογές των Κανονισμών λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων (αναριθμήσεις άρθρων).

Οι διαφορετικές κατηγορίες (Classes ή Σειρές Μεριδίων), που δημιουργούνται σύμφωνα με το άρθρο 5 των Κανονισμών όπως τροποποιημένο ισχύει, παρέχουν διαφορετικά δικαιώματα, ιδίως όσον αφορά σε θέματα όπως οι προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς, η κατηγορία των επενδυτών στους οποίους απευθύνονται, η αμοιβή της Α.Ε. Διαχειρίσεως, το ελάχιστο ποσό επένδυσης ή οποιοσδήποτε συνδυασμός των ανωτέρω, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο του Α/Κ.

Πιο συγκεκριμένα, για το σύνολο των ανωτέρω αμοιβαίων κεφαλαίων προβλέπεται η δημιουργία δύο (2) κατηγοριών μεριδίων (classes), ως ακολούθως :

-Κατηγορία μεριδίων R ή «Retail Share Class», η οποία διατίθεται στο σύνολο των υποψήφιων επενδυτών, χωρίς περιορισμούς.

-Κατηγορία μεριδίων Ι ή «Institutional Share Class», η οποία διατίθεται αποκλειστικά σε Θεσμικούς επενδυτές.

Τα μερίδια της ίδιας κατηγορίας μεριδίων είναι ίσης αξίας και παρέχουν ίδια δικαιώματα στους μεριδιούχους τους. Η τιμή του μεριδίου υπολογίζεται ξεχωριστά για κάθε κατηγορία μεριδίων. H συστατική τιμή έκδοσης μεριδίου της κατηγορίας I κατά την ημερομηνία ενεργοποίησής της, ορίζεται σε εκατό ευρώ (€ 100) ανά μερίδιο. Ως ημερομηνία ενεργοποίησης της κατηγορίας I νοείται η ημερομηνία πραγματοποίησης της πρώτης συμμετοχής σε μερίδια της εν λόγω κατηγορίας.

Οι αμοιβές διαχείρισης για τις κατηγορίες R και I για κάθε ένα εκ των προαναφερομένων Α/Κ διαφοροποιούνται, με την εφαρμοζόμενη στην κατηγορία I να είναι χαμηλότερη αυτής της κατηγορίας R.

Περαιτέρω, οι προμήθειες για την αγορά και εξαγορά μεριδίων δύναται να διαφοροποιούνται ανά κατηγορία μεριδίων. Οι εφαρμοζόμενες σχετικές προμήθειες ανά κατηγορία εξειδικεύονται στο αντίστοιχο έντυπο «Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές».

Διευκρινίζεται ότι όλοι οι υφιστάμενοι σήμερα μεριδιούχοι των ανωτέρω Α/Κ θα ενταχθούν στην κατηγορία μεριδίων R.

Οι νέοι εγκεκριμένοι κανονισμοί των προαναφερομένων αμοιβαίων κεφαλαίων, καθήκοντα Θεματοφύλακα των οποίων εκτελεί η  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., διατίθενται στην ελληνική γλώσσα σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της εταιρείας https://www.alphatrust.gr ή δωρεάν σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της εταιρείας (Τατοΐου 21, 145 61 Κηφισιά) και τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της ALPHA TRUST.

 

Περισσότερες πληροφορίες για τα Α/Κ ALPHA TRUST μπορούν να αντληθούν από τα έγγραφα «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές»(KIID), τα σχετικά ενημερωτικά δελτία, τους κανονισμούς, τις εξαμηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις των Α/Κ. Τα προαναφερόμενα έντυπα καθώς και άλλες πληροφορίες όπως οι τιμές των μεριδίων των Α/Κ, διατίθενται ως  ανωτέρω.

 

Κηφισιά, 3 Αυγούστου 2018

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ