Η ALPHA TRUST γνωστοποιεί με βάση το άρθρο 5 του Ν.4099/2012 ότι, με την υπ’ αριθμ. 264/17.02.2017 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εγκρίθηκε η τροποποίηση των Κανονισμών των κάτωθι διαχειριζομένων αμοιβαίων κεφαλαίων:

Επωνυμία αμοιβαίου κεφαλαίου Άδεια σύστασης
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ: 58η 31.10.1995/6Α, ΦΕΚ 948/Β/17.11.1995
ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ: 512/23.8.2007
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 134η/4.8.1999/6,ΦΕΚ 1938/Β/27.10.1999
S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 57/16.6.2010
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED  FUND OF FUNDS Άδεια σύστασης: Αποφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς: 175/21.6.2013
ALPHA TRUST ECLECTIC Fund of Funds – Balanced Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 191/9.12.2013
ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 29η/10.1.1995/5, ΦΕΚ 45/Β/26.1.1995
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ: 24/840/16.7.2008
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ: 62/23.12.2003,  ΦΕΚ 1996/Β/31.12.2003
TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Μικτό Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 256/2.6.2016
ALPHA TRUST  ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 6η/29.3.1994/7Β, ΦΕΚ 280/Β/18.4.1994
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 196η/11.10.2000/12α, ΦΕΚ 1429/Β/27.11.2000
ALPHA TRUST  Euro Money Market Fund - Short Term Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 10η/ 14.8.1996/4, ΦΕΚ 723/Β/22.8.1996

Οι εγκριθείσες τροποποιήσεις των Κανονισμών των ανωτέρω αμοιβαίων κεφαλαίων αφορούν στην προσαρμογή των παρ.2 και 3 του άρθρου 1 των Κανονισμών, αναφορικά με τις αρμοδιότητες, υποχρεώσεις και ευθύνη του Θεματοφύλακα, καθώς και τις προϋποθέσεις ανάθεσης λειτουργιών του, προκειμένου για την εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν.4416/2016, ο οποίος τροποποίησε τον Ν. 4099/2012 που διέπει τη λειτουργία των Ο.Σ.Ε.Κ.Α. και των ανώνυμων εταιρειών διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων.

Επιπροσθέτως, και αναφορικά με το αμοιβαίο κεφάλαιο  TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Μικτό, τροποποιήθηκε η παρ. 6 του άρθρου 2 του Κανονισμού του, με απάλειψη διάταξης περί της πρώτης διαχειριστικής χρήσης.

Οι νέοι εγκεκριμένοι κανονισμοί των προαναφερομένων αμοιβαίων κεφαλαίων, καθήκοντα Θεματοφύλακα των οποίων εκτελεί η  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της εταιρείας https://www.alphatrust.gr ή δωρεάν σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της εταιρείας (Τατοΐου 21, 145 61 Κηφισιά) και τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της alphatrust.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Α/Κ ALPHA TRUST μπορούν να αντληθούν από τα έγγραφα «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές», τα σχετικά ενημερωτικά δελτία, τις εξαμηνιαίες εκθέσεις και τους ετήσιους απολογισμούς των Α/Κ. Τα προαναφερόμενα έντυπα διατίθενται ως  ανωτέρω.

 

Κηφισιά, 17 Φεβρουαρίου 2017

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ