Η ALPHA TRUST γνωστοποιεί με βάση την παρ.3 του άρθρου 5 του Ν.4099/2012 ότι, με την υπ’ αριθμ. 1/1005/12.12.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εγκρίθηκε η τροποποίηση των Κανονισμών των κάτωθι διαχειριζομένων ΟΣΕΚΑ, ως ακολούθως:

Επωνυμία ΟΣΕΚΑ / Άδεια σύστασης

Επηρεαζόμενα από την τροποποίηση Κανονισμού άρθρα

ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND / Απόφ. Επ.Κεφαλ.: 58η/31.10.1995/6Α

Άρθρο 1

ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / Απόφ. Επ.Κεφαλ.: 134η/4.8.1999/6

Άρθρα 1 & 4

S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS

ΜΕΤΟΧΙΚΟ / Απόφ. Επ.Κεφαλ.: 57/16.6.2010

Άρθρο 1

TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS / Απόφ. Επ.Κεφαλ.: 175/21.6.2013

Άρθρο 1

ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund / Απόφ. Επ.Κεφαλ.: 29η/10.1.1995/5

Άρθρο 1

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ / Απόφ. Επ.Κεφαλ.: 24/840/16.07.2008

Άρθρα 1, 3, 4, 6 & 7

INTERLIFE ΜΙΚΤΟ / Απόφ. Επ.Κεφαλ.: 62/23.12.2003

Άρθρα 1, 4, 6 & 7

TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ / Απόφ. Επ.Κεφαλ.: 256/2.6.2016

Άρθρα 1, 3, 4, 7 & 8

TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ / Απόφ. Επ.Κεφαλ.: 373/16.02.2021

Άρθρα 1, 2, 4 & 6

ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ / Απόφ. Επ.Κεφαλ.: 6η/29.3.1994/7Β

Άρθρα 1, 4, 6, 7 & 8

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND / Απόφ. Επ.Κεφαλ.: 196η/11.10.2000/ 12α

Άρθρο 1

ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (Πρότυπο

ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) / Απόφ. Επ.Κεφαλ.: 10η/14.8.96/4, Άδεια μετατροπής σε ΑΚΧΑ δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131: Απόφ. Επ.Κεφαλ.: 321/29.5.2019

Άρθρα 1, 3 & 6

 

Κύρια τροποποίηση των Κανονισμών για το σύνολο των προαναφερομένων 12 ΟΣΕΚΑ αποτελεί η μεταβολή της εταιρίας διαχείρισης και η ανάληψη, από την 18η Δεκεμβρίου 2023, των σχετικών καθηκόντων από τη νεοσυσταθείσα «ALPHA TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» (εφεξής «Νέα ΑΕΔΑΚ» ή «ALPHA TRUST»), όπως αποτυπώνεται πλέον στην παρ.1 του άρθρου 1 των τροποποιητικών Κανονισμών.

Η ανάληψη της διαχείρισης από τη Νέα ΑΕΔΑΚ τέθηκε σε ισχύ με την ολοκλήρωση της διάσπασης της «Alpha Trust Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» (εφεξής «Διασπώμενη») και νυν «Alpha Trust Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία», με απόσχιση του κλάδου της διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και λόγω της συνακόλουθης από τη Νέα ΑΕΔΑΚ καθολικής διαδοχής του αποσχιζόμενου κλάδου. Η Νέα ΑΕΔΑΚ έχει λάβει άδεια διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και  οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων καθώς και παροχής επενδυτικών υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου, επενδυτικών συμβουλών και λήψης και διαβίβασης εντολών από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και είναι 100% θυγατρική της Διασπώμενης.Περαιτέρω της ανωτέρω τροποποίησης και ειδικότερα για τους διαχειριζόμενους ΟΣΕΚΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ», και «TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ», επισημαίνεται η τροποποίηση του άρθρου 3 περί επενδυτικού σκοπού-επενδυτικής πολιτικής, με την απαλοιφή περιοριστικότερων της κατηγορίας εκάστου ΟΣΕΚΑ ορίων επενδύσεων. Πιο συγκεκριμένα :

  • για το «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ» εγκρίθηκε η διεύρυνση του ορίου επενδύσεων σε μετοχικές αξίες από έως 55% σε έως 65% και,
  • για το «TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ» εγκρίθηκε αφενός η κατάργηση του ελάχιστου ποσοστού επενδύσεων 30% σε καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς, αφετέρου η διεύρυνση ορίου επενδύσεων σε ομολογιακές ή μετοχικές αξίες από έως 40% σε έως 65%.

Λοιπές και λιγότερο σημαντικές τροποποιήσεις των Κανονισμών των προαναφερόμενων ΟΣΕΚΑ αποτελούν : η εναρμόνιση αναφορών με ισχύουσες διατάξεις, η αποκατάσταση  παραδρομών αναφοράς σε μη ορθές παραπομπές, η επαναδιατύπωση για ορθότερη ανάγνωση κ.α..

Οι νέοι εγκεκριμένοι Κανονισμοί των προαναφερομένων ΟΣΕΚΑ, καθήκοντα Θεματοφύλακα των οποίων εκτελεί η  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ALPHA TRUST (www.alphatrust.gr).

Περισσότερες πληροφορίες για τα Α/Κ ALPHA TRUST, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών πληροφοριών τυχόν κατηγοριών μεριδίων τους, μπορούν να αντληθούν από τα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών (KIDs), τα σχετικά ενημερωτικά δελτία, τους κανονισμούς, τις εξαμηνιαίες και τις ετήσιες εκθέσεις. Τα προαναφερόμενα έντυπα καθώς και άλλες πληροφορίες όπως οι τιμές των μεριδίων των Α/Κ, διατίθενται στην ελληνική γλώσσα μέσω διαδικτύου από την ιστοσελίδα της Εταιρείας https://www.alphatrust.gr ή δωρεάν σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της Εταιρείας (Τατοΐου 21, 145 61 Κηφισιά) και τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της ALPHA TRUST.

 

Κηφισιά, 19 Δεκεμβρίου 2023

 

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ