Η ALPHA TRUST γνωστοποιεί με βάση το άρθρο 5 του Ν.4099/2012 ότι, με την υπ’ αριθμ. 327/26.6.2019 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εγκρίθηκε η τροποποίηση του Κανονισμού του διαχειριζόμενου αμοιβαίου κεφαλαίου ALPHA TRUST EUROSTAR Μικτό(Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 29η/10.1.1995/5, ΦΕΚ 45/Β/26.1.1995), με κύρια μεταβολή τη μετονομασία του σε ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund.

Η σχετική άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρασχέθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 ν.4099/2012 και αφορά στις τροποποιήσεις των παρακάτω άρθρων του Κανονισμού :

  1. του άρθρου 2 ως προς την επωνυμία, με μετονομασία του «ALPHA TRUST EUROSTAR Μικτό» σε «ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund»,
  2. του άρθρου 3 ως προς τον επενδυτικό σκοπό και την επενδυτική πολιτική, και πιο συγκεκριμένα με την προσθήκη διευκρίνισης για το διεθνή προσανατολισμό και δίχως γεωγραφικούς ή άλλους περιορισμούς της ευέλικτης στρατηγικής που ακολουθείται για την πραγματοποίηση του επενδυτικού σκοπού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, και
  • του άρθρου 6, με προσθήκη της 1/10/2018 ως ημερομηνίας ενεργοποίησης της κατηγορίας μεριδίων I

Οι ανωτέρω τροποποιήσεις είναι δεσμευτικές, οι μεριδιούχοι ωστόσο έχουν το δικαίωμα, εντός τριών (3) μηνών από την παρούσα γνωστοποίηση, να ζητήσουν την εξαγορά των μεριδίων τους με βάση τους όρους εξαγοράς που ίσχυαν πριν την τροποποίηση.

Ο νέος εγκεκριμένος κανονισμός του αμοιβαίου κεφαλαίου με τη νέα επωνυμία ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund, καθήκοντα Θεματοφύλακα του οποίου εκτελεί η  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., διατίθεται στην ελληνική γλώσσα μέσω διαδικτύου από την ιστοσελίδα της εταιρείας https://www.alphatrust.gr ή δωρεάν σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της εταιρείας (Τατοΐου 21, 145 61 Κηφισιά) και τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της ALPHA TRUST.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Α/Κ ALPHA TRUST, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών πληροφοριών τυχόν κατηγοριών μεριδίων τους,  μπορούν να αντληθούν από τα έγγραφα «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές», τα σχετικά ενημερωτικά δελτία, τους κανονισμούς, τις εξαμηνιαίες και τις ετήσιες εκθέσεις. Τα προαναφερόμενα έντυπα καθώς και άλλες πληροφορίες όπως οι τιμές των μεριδίων των Α/Κ, διατίθενται ως  ανωτέρω.

 

Κηφισιά, Ιούνιος 2019