Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων ανακοινώνει την επικείμενη συγχώνευση με απορρόφηση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDSBALANCED(Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς : 191/9.12.2013), από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ”(Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς : 29η/10.1.1995/5, ΦΕΚ 45/Β/26.1.1995), η οποία αποφασίστηκε στην από 18.1.2019 συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την 4/1584/22.3.2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η συγχώνευση των προαναφερομένων αμοιβαίων κεφαλαίων αποφασίστηκε από τη Διαχειρίστρια Εταιρεία με γνώμονα τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των σχετικών χαρτοφυλακίων. Η συγχώνευση θα επιτύχει τη δημιουργία ενός αμοιβαίου κεφαλαίου με μεγαλύτερο ύψος ενεργητικού και μεγαλύτερη διαχειριστική ευελιξία, θα επιτρέψει τη διεύρυνση του επενδυτικού πεδίου, τον περιορισμό του κόστους που σχετίζεται με τις δαπάνες διαχείρισης τρίτων ΟΣΕΚΑ, αλλά και τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας που αναμένεται να οδηγήσουν σε αύξηση της απόδοσης.

Αναλυτικές πληροφορίες για την επικείμενη συγχώνευση προκειμένου οι μεριδιούχοι να είναι σε θέση να διαμορφώσουν τεκμηριωμένη γνώμη σχετικά με τον αντίκτυπο της προτεινόμενης συγχώνευσης στην επένδυσή τους και να ασκήσουν τα δικαιώματα που τους παρέχονται από τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν.4099/2012, είναι διαθέσιμες στο «ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ» και στις «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ των ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ». Τέλος, επισημαίνεται ιδιαιτέρως προς τους επενδυτές η χρησιμότητα της επικαιροποιημένης έκδοσης του εγγράφου «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές - KIID» του Απορροφόντος Α/Κ “ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ”.