Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων πληροφορεί τους μεριδιούχους των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται, ότι κατά την Πέμπτη 24.12.2020 δεν επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων εξαγοράς και μεταφοράς, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8, παράγρ. 5, του νόμου 4099/2012, δεδομένου ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με την υπ’ αριθμ. 1/876/07.04.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, έχει αποφασίσει την αναστολή εξαγοράς μεριδίων κάθε κατηγορίας ΟΣΕΚΑ κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία, που αποτελεί ημέρα αργίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Κηφισιά, 17.12.2020