Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων πληροφορεί τους μεριδιούχους των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται, ότι κατά την Παρασκευή 24.12.2021 δεν επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων εξαγοράς και μεταφοράς, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8, παράγρ. 5, του νόμου 4099/2012, δεδομένου ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με την υπ’ αριθμ. 907η/18.03.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, έχει αποφασίσει την αναστολή εξαγοράς μεριδίων κάθε κατηγορίας ΟΣΕΚΑ κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία, που αποτελεί ημέρα αργίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Κηφισιά, 16.12.2021