Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Εναλλακτικών Επενδύσεων ενημερώνει ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με την υπ’ αριθμ.707/4.3.2015  απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου της, έχει αποφασίσει  την αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ, κατά την Παρασκευή 3.4.2015 και τη Δευτέρα 6.4.2015, λόγω του Πάσχα των Καθολικών.

Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Εναλλακτικών Επενδύσεων πληροφορεί τους μεριδιούχους των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται, ότι κατά την 3η και 6η  Απριλίου 2015, δεν επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων εξαγοράς και μεταφοράς, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8, παράγρ. 5, του νόμου 4099/2012.

Κηφισιά, 23.03.2015