Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Εναλλακτικών Επενδύσεων ενημερώνει ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με την υπ’ αριθμ.809/21.2.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, έχει αποφασίσει  την αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ, κατά την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018 και την Δευτέρα 2 Απριλίου 2018, λόγω του Πάσχα των Καθολικών.

Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Εναλλακτικών Επενδύσεων πληροφορεί τους μεριδιούχους των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται, ότι κατά την 30η Μαρτίου και 2α Απριλίου 2018, δεν επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων εξαγοράς και μεταφοράς, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8, παράγρ. 5, του νόμου 4099/2012.

Κηφισιά, 20.03.2018