Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και  Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων πληροφορεί τους μεριδιούχους των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται, ότι κατά την 19η Απριλίου και την 22α Απριλίου 2019, δεν επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων εξαγοράς και μεταφοράς, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8, παράγρ. 5, του νόμου 4099/2012, καθώς στην 839η/8.3.2019 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφασίστηκε η αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ, κατά τις προαναφερόμενες ημερομηνίες, λόγω του Πάσχα των Καθολικών.

Κηφισιά, 12.4.2019