Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και  Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων πληροφορεί τους μεριδιούχους των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται, ότι κατά την 10η Απριλίου και την 13η Απριλίου 2020, δεν επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων εξαγοράς και μεταφοράς, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8, παράγρ. 5, του νόμου 4099/2012, καθώς στην 876η/7.4.2020 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφασίστηκε η αναστολή εξαγοράς μεριδίων κάθε κατηγορίας ΟΣΕΚΑ, κατά τις προαναφερόμενες ημερομηνίες, λόγω του Πάσχα των Καθολικών.

Κηφισιά, 7.4.2020