Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, ενημερώνει για την άρση της αναστολής εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ του νόμου 4099/2012 που αποφασίστηκε κατά την 727η/31.8.2015 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η ALPHA TRUST διευκρινίζει, ότι η άρση της αναστολής μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων δεν επιτρέπει επί του παρόντος και μέχρι να υπάρξει νεότερη ανακοίνωση την υποβολή αιτήσεων μεταφοράς από και προς Αμοιβαίο Κεφάλαιο της εταιρείας μας.

Κηφισιά, 01.09.2015