Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, ενημερώνει τους επενδυτές για την επανέναρξη διάθεσης μεριδίων των παρακάτω ΟΣΕΚΑ:

  • ALPHA TRUST Euro Money Market Fund - Short Term

Διευκρινίζεται ότι επιτρέπονται μεταφορές από όλους τους ΟΣΕΚΑ διαχειρίσεως της ALPHA TRUST μόνο προς τους ανωτέρω.

Κηφισιά, 30.12.2015