Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Εναλλακτικών Επενδύσεων ενημερώνει για την έκδοση της έκθεσης ελέγχου συγχώνευσης με απορρόφηση  του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDSBALANCED(Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς : 191/9.12.2013), από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ” (Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς : 29η/10.1.1995/5), την οποία συνέταξε ο θεματοφύλακας του αποορροφώμενου Α/Κ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Η έκθεση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας και συγκεκριμένα στο link: https://www.alphatrust.gr/information-material-html/

Κηφισιά, 30 Μαΐου 2019