Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων πληροφορεί τους μεριδιούχους των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται ότι, κατόπιν εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας Αρχής και με συνδυασμένη εφαρμογή του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 (και δη της παρ. 5 αυτού ως προς την ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού) και των άρθρων 54 παρ. 3, 57 παρ. 3 και 59-74 του ν. 4601/2019, όπως ισχύουν, η μέχρι σήμερα τράπεζα «Τράπεζα Πειραιώς A.E.» μετατράπηκε σε εταιρία συμμετοχών με επωνυμία «Πειραιώς Financial Holdings Ανώνυμη Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «Πειραιώς Financial Holdings» και, παράλληλα, συστάθηκε νέα τράπεζα «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» που αποτελεί καθολική διάδοχο της προηγούμενης και στην οποία μεταβιβάστηκαν αυτοδίκαια όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του τραπεζικού κλάδου και εν γένει όλες οι έννομες σχέσεις του εν λόγω κλάδου της παλιάς τράπεζας.

Μετά από τις ανωτέρω εξελίξεις, καθήκοντα θεματοφύλακα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων ALPHA TRUST ασκεί πλέον - σε υποκατάσταση της διασπασθείσας τράπεζας «Τράπεζα Πειραιώς A.E.» - η νέα τράπεζα – διάδοχός της «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.», με έδρα στην Αθήνα, επί της οδού Αμερικής αρ. 4.

Τονίζεται ότι η ανωτέρω αλλαγή του νομικού προσώπου του θεματοφύλακα δεν αλλάζει τίποτα επί της ουσίας ως προς την άσκηση των καθηκόντων θεματοφυλακής των Αμοιβαίων Κεφαλαίων ALPHA TRUST, η οποία συνεχίζεται κανονικά ως είχε μέχρι σήμερα.

Για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να καλείτε την Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Επενδυτών στο 210 6289300 (09.00-16.00, Δευτέρα-Παρασκευή).

Ιανουάριος 2021

Η Εταιρία Διαχειρίσεως