Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Εναλλακτικών Επενδύσεων ενημερώνει για την επικαιροποιημένη έκδοση των εγγράφων «ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ» (KIIDs) των κατηγοριών μεριδίων R (Retail Share Class) και Ι (Institutional Share Class) με ισχύ από 25/02/2022 των παρακάτω διαχειριζόμενων ΟΣΕΚΑ:

  • ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού 
    (Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 134η/4.8.1999/6,ΦΕΚ 1938/Β/27.10.1999)
  • ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund 
    (Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 29η/10.1.1995/5, ΦΕΚ 45/Β/26.1.1995)

Αναφορικά στο  ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού  οι μεταβολές αφορούν στην κατηγοριοποίηση του Α/Κ κατ’ άρθρο 8 του SFDR,  την τροποποίηση του Κανονισμού  και της επωνυμίας του.

Αναφορικά στο Α/Κ ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund η μεταβολή αφορά στην επικαιροποίηση της τρέχουσας αμοιβής απόδοσης.

Τα επικαιροποιημένα αρχεία, έχουν αναρτηθεί στο website της εταιρείας μας: https://www.alphatrust.gr

Κηφισιά, 25.02.2022