Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Εναλλακτικών Επενδύσεων ενημερώνει για την έκδοση των επικαιροποιημένων εγγράφων «ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ» (KIID) και ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ Αμοιβαίων Κεφαλαίων διαχειρίσεως της ALPHA TRUST, με ισχύ από 01.10.2020.

Τα εν λόγω έντυπα, έχουν αναρτηθεί στο website της εταιρείας μας: https://www.alphatrust.gr