Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Εναλλακτικών Επενδύσεων ενημερώνει για την επικαιροποιημένη έκδοση των εγγράφων «ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ» (KIIDs) των κατηγοριών μεριδίων R (Retail Share Class) και Ι (Institutional Share Class) και «Ενημερωτικό Δελτίο» με ισχύ από 01/10/2021, των παρακάτω διαχειριζόμενων ΟΣΕΚΑ:

  • ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund (Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 29η/10.1.1995/5, ΦΕΚ 45/Β/26.1.1995)
  • ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND (Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 196η/11.10.2000/12α, ΦΕΚ 1429/Β/27.11.2000)

Οι βασικές μεταβολές αφορούν στην τροποποίηση του δείκτη αναφοράς με ισχύ από 01/10/2021. Περαιτέρω, στα εν λόγω Ενημερωτικά Δελτία οι αλλαγές αφορούν στην επικαιροποίηση στοιχείων με ημερομηνία 30/06/2021 (Στοιχεία της Εταιρείας Διαχείρισης: ύψος κεφαλαίων, Επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου) και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Επενδυτικής Επιτροπής Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων.

Τα επικαιροποιημένα αρχεία, έχουν αναρτηθεί στο website της εταιρείας μας: https://www.alphatrust.gr

Κηφισιά, 30.09.2021