Το επικαιροποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 6η/29.3.1994/7Β) με ημερομηνία έκδοσης 30.10.2020, βάσει του άρθρου 76 του Ν.4099/2012, έχει αναρτηθεί στο website της εταιρείας μας: https://www.alphatrust.gr.