Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Εναλλακτικών Επενδύσεων ενημερώνει για την επικαιροποιημένη έκδοση των εγγράφων «ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ» (KIID) των κατηγοριών μεριδίων R (Retail Share Class) και Ι (Institutional Share Class) του διαχειριζόμενου ΟΣΕΚΑ ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 6η/29.3.1994/7Β), με ισχύ από 12/08/2020.
Το εν λόγω έγγραφο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας στη διεύθυνση: https://www.alphatrust.gr
Κηφισιά, 12.08.2020