Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Εναλλακτικών Επενδύσεων ενημερώνει για την επικαιροποιημένη έκδοση του εγγράφου «ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ» (KIID) του διαχειριζόμενου ΟΣΕΚΑ ALPHA TRUST NEW STRATEGY Μετοχικό Εσωτερικού (Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 512/23.8.2007), με ισχύ από 03/07/2020.

Το εν λόγω έγγραφο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας στη διεύθυνση: https://www.alphatrust.gr

Κηφισιά, 02.07.2020