Η ALPHA TRUST γνωστοποιεί με βάση το άρθρο 5 του Ν.4099/2012 ότι, με τις υπ’ αριθμ. 408 και 409/25.2.2022 αποφάσεις της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εγκρίθηκε η τροποποίηση των Κανονισμών των κάτωθι διαχειριζομένων ΟΣΕΚΑ, ως ακολούθως:

Επωνυμία ΟΣΕΚΑ

Άδεια σύστασης

Επηρεαζόμενα από την τροποποίηση Κανονισμού άρθρα

ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND

Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 58η 31.10.1995/6Α

Άρθρα 4, 6, 7, 8 και 9

ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 134η/4.8.1999/6

Άρθρα 2, 3, 6, 7 και 9

S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 57/16.6.2010

Άρθρα 4, 6, 7 και 8

TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS

Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 175/21.6.2013

Άρθρα 4, 6, 7 και 8

ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND

Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 29η/10.1.1995/5

Άρθρα 4, 7, 8 και 9

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND

Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 196η/11.10.2000/12α

Άρθρα 4, 6, 7, 8 και 9

Οι σημαντικότερες τροποποιήσεις του Kανονισμών των προαναφερόμενων ΟΣΕΚΑ αφορούν i) στην εναρμόνιση αναφορών των Κανονισμών με ισχύουσες διατάξεις και ii) στην προσαρμογή τους στις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) με αρ. 34-39-992, περί αμοιβών επίδοσης ΟΣΕΚΑ, όπως έχουν ενσωματωθεί στην εποπτική πρακτική της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ισχύουν από 1.1.2022, με επαναδιατύπωση του σχετικού κειμένου περί μεταβλητής αμοιβής διαχείρισης (“performance fee”) και αναφορές στην τροποποίηση του μοντέλου και της μεθοδολογίας υπολογισμού της εν λόγω αμοιβής.

Σχετικώς επισημαίνονται τα ακόλουθα :

  • για το “ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND”, η μεταβολή του ανώτατου ποσοστού για τον υπολογισμό της μεταβλητής αμοιβής διαχείρισης από 20 σε 25%,
  • για τους ΟΣΕΚΑ “ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND”, “ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ”, “ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND” και “ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND” : η καταβολή της μεταβλητής αμοιβή διαχείρισης ακόμη και σε περίπτωση που ο ΟΣΕΚΑ έχει αρνητική απόδοση, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των ως άνω Κατευθυντήριων Γραμμών της ESMA και του Κανονισμού τους.

Περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με το μοντέλο μεταβλητής αμοιβής διαχείρισης και τη μεθοδολογία υπολογισμού περιλαμβάνονται στην ενότητα «Επενδυτικές και Οικονομικές Πληροφορίες» του ενημερωτικού δελτίου εκάστου ΟΣΕΚΑ.

Περαιτέρω και ειδικότερα για τον διαχειριζόμενο ΟΣΕΚΑ “ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS Μετοχικό Εξωτερικού”, τροποποιείται η επωνυμία του σε “ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού”, ενώ τροποποιείται και το άρθρο 3 περί επενδυτικού σκοπού-επενδυτικής πολιτικής με εμπλουτισμό του κειμένου προκειμένου πλέον ο ΟΣΕΚΑ να εμπίπτει στο άρθρο 8 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 (SFDR), με την ενσωμάτωση στη διαχείρισή του ESG κριτηρίων που άπτονται του τριπτύχου Περιβάλλον, Κοινωνία και Εταιρική Διακυβέρνηση.

Οι νέοι εγκεκριμένοι Κανονισμοί των προαναφερομένων ΟΣΕΚΑ, καθήκοντα Θεματοφύλακα των οποίων εκτελεί η  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.alphatrust.gr).

Περισσότερες πληροφορίες για τα Α/Κ ALPHA TRUST, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών πληροφοριών τυχόν κατηγοριών μεριδίων τους, μπορούν να αντληθούν από τα έγγραφα «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές» (KIID), τα σχετικά ενημερωτικά δελτία, τους κανονισμούς, τις εξαμηνιαίες και τις ετήσιες εκθέσεις. Τα προαναφερόμενα έντυπα καθώς και άλλες πληροφορίες όπως οι τιμές των μεριδίων των Α/Κ, διατίθενται στην ελληνική γλώσσα μέσω διαδικτύου από την ιστοσελίδα της εταιρείας https://www.alphatrust.gr ή δωρεάν σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της εταιρείας (Τατοΐου 21, 145 61 Κηφισιά) και τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της ALPHA TRUST.

Κηφισιά, Μάρτιος 2022

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ