Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, ενημερώνει ότι θα εξακολουθήσει η αναστολή εξαγοράς μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων σύμφωνα με την από 20/7/2015 ανακοίνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε συνέχεια της από 18/7/2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.
Η ALPHA TRUST πληροφορεί, τους μεριδιούχους των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που διαχειρίζεται, ότι δεν επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων εξαγοράς και μεταφοράς, μέχρι να υπάρξει νεώτερη ανακοίνωση.

Κηφισιά, 20.07.2015