Διαβάστε τι βρέθηκε στο επίκεντρο των οικονομικών εξελίξεων, ποια θέματα απασχόλησαν την επικαιρότητα και πως αυτά επηρέασαν την εγχώρια αλλά και τις διεθνείς αγορές.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το ποσοστό του εισοδήματος που αποταμιεύεται στις χώρες της ζώνης του ευρώ, παρουσίασε σημαντική αύξηση μετά την έλευση της πανδημίας COVID-19. Η αύξηση αυτή είναι κυρίως απόρροια των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν, καθώς οι πολίτες αναγκάστηκαν να περιορίσουν τις δαπάνες τους για αγορές αγαθών και υπηρεσιών, δημιουργώντας έτσι ένα πλεόνασμα αποταμίευσης. Πρόκειται δηλαδή για «ακούσια αποταμίευση» η οποία υποβοηθήθηκε σημαντικά από τα μέτρα στήριξης του κράτους που επέδρασαν σταθεροποιητικά στο διαθέσιμο εισόδημα.

Στο παρακάτω διάγραμμα, οι δύο καμπύλες περιγράφουν την προβλεπόμενη απόκλιση του ποσοστού αποταμίευσης σε σχέση με τις εκτιμήσεις των αναλυτών προ της πανδημίας και υπολογίζονται βάσει στατιστικών προβολών για τους εκτιμώμενους μέσους ρυθμούς αύξησης του ονομαστικού διαθέσιμου εισοδήματος και της ιδιωτικής κατανάλωσης.


Απόκλιση του ποσοστού αποταμίευσης των νοικοκυριών από την προ της πανδημίας αναμενόμενη πορεία του

Πηγές: Προσομοιώσεις ΕΚΤ-BASIR, προβολές εμπειρογνωμόνων του Ευρωσυστήματος και υπολογισμοί της ΕΚΤ.

Αν και οδεύουμε προς το τέλος της υγειονομικής κρίσης, το ποσοστό αποταμίευσης εξακολουθεί να παραμένει υψηλότερα του ιστορικού μέσου όρου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των εμπειρογνωμόνων του Ευρωσυστήματος, το ποσοστό της αποταμίευσης σταδιακά θα αρχίσει να μειώνεται έως ότου επανέλθει στα μέσα του 2022 στο προγενέστερο της πανδημίας επίπεδο.

Το συμπέρασμα που προκύπτει από τις προσομοιώσεις της ΕΚΤ είναι ότι το επίπεδο του ποσοστού αποταμίευσης αναμένεται να παραμείνει υπερβάλλον για όλο το 2022 και το μεγαλύτερο μέρος του 2023, ενώ θα συγκλίνει προς την πρόβλεψη προ της πανδημίας, μόνο προς το τέλος του 2023. Με τα επιτόκια σε μηδενικά επίπεδα, μέρος αυτής της πλεονάζουσας αποταμίευσης υπολογίζεται ότι θα επενδυθεί σε άλλα περιουσιακά στοιχεία όπως χρηματοοικονομικές επενδύσεις και ακίνητα.

Εγγραφείτε στο εβδομαδιαίο newsletter της ALPHA TRUST για να λαμβάνετε όλες τις εξελίξεις της αγοράς στο email σας.