Διείσδυση σε αποταμιευτικά-συνταξιοδοτικά προϊόντα και θεσμικούς επενδυτές

Με σύμμαχο την τεχνογνωσία στη διαχείριση χαρτοφυλακίων και επενδυτικών συμβουλών, η ALPHA TRUST ανέπτυξε ένα εξειδικευμένο τμήμα αξιολόγησης και επιλογής εξωτερικών διαχειριστών και επενδυτικών προϊόντων

Tο άνοιγμα των εργασιών της στον κλάδο της διαχείρισης κεφαλαίων συνταξιοδοτικών ταμείων και ασφαλιστικών φορέων εντάσσει η ALPHA TRUST στον στρατηγικό της σχεδιασμό. Με εφαλτήριο την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία της, που απορρέουν από την πολυετή δραστηριοποίηση και την επαγγελματική της κουλτούρα, η διοίκηση της εταιρείας μεθοδεύει τη συνεχή διεύρυνση της δραστηριοποίησής της στις υπηρεσίες που σχετίζονται με τα αποταμιευτικά-συνταξιοδοτικά προϊόντα και τους θεσμικούς επενδυτές, διαβλέποντας πως πρόκειται για τομείς που μελλοντικά θα αναπτυχθούν.
Αυτά αναφέρει σε συνέντευξή του στο iw ο διευθύνων σύμβουλος της ALPHA TRUST, κ. Κρις Αίσωπος, ο οποίος επισημαίνει ότι «το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που διαθέτει η εταιρεία στα συνταξιοδοτικά ταμεία και στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις βασίζεται στην πολυετή εμπειρία που διαθέτει στη διαχείριση της περιουσίας αυτών των πελατών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Για τον σκοπό αυτό αναπτύχθηκε η απαραίτητη υποδομή στην παρακολούθηση χαρτοφυλακίων μέσω της κατάλληλης μέτρησης κινδύνου και απόδοσης». Ο κύριος Αίσωπος μιλά επίσης για τις υπηρεσίες που παρέχει η ALPHA TRUST, τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στο συνταξιοδοτικό σύστημα, τους στόχους της διοίκησης για το άμεσο μέλλον, την πορεία της εταιρείας και την εξειδίκευσή της.

iw? Ποια είναι η υψηλή ειδίκευση της ALPHA TRUST;

Κρις Αίσωπος: Η ALPHA TRUST αποτελεί τον μεγαλύτερο και παλαιότερο ανεξάρτητο διαχειριστή κεφαλαίων ιδιωτών και θεσμικών επενδυτών στην Ελλάδα. Είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Με ιστορία που ξεκινά το 1987, η ALPHA TRUST διακρίνεται για τη συνέπεια, την καινοτομία και την αριστεία της, προσφέροντας υπηρεσίες Wealth Management και Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Εξακολουθώντας να λαμβάνει υψηλές διεθνείς αξιολογήσεις, που επιβεβαιώνουν τις εξαιρετικές διαχειριστικές της επιδόσεις, η ALPHA TRUST αξιολογείται με πέντε αστέρια από τη Morningstar® για τα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδος, με πολυετές ιστορικό αποδόσεων.

Σήμερα, η ALPHA TRUST διαχειρίζεται 12 αμοιβαία κεφάλαια, τα οποία καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα επενδυτικών αναγκών, εκ των οποίων τρία συνταξιοδοτικού χαρακτήρα για λογαριασμό
θεσμικών επενδυτών. Παράλληλα, η εταιρεία είναι Διαχειριστής σε χαρτοφυλάκια Unit Linked και αποταμιευτικών προϊόντων. Η στρατηγική στόχευσή της σε τέτοια προϊόντα έχει ως αποτέλεσμα τον μετασχηματισμό του πελατολογίου της με επενδυτές μακροπρόθεσμου χαρακτήρα.

iw? Προσφέρετε τα ίδια προϊόντα-προγράμματα σε ιδιώτες και επιχειρήσεις;

K.AI.: Η πελατειακή βάση της εταιρείας μας χωρίζεται σε δύο κατηγορίες πε- λατών: Ιδιώτες (μεριδιούχους αμοιβαίων κεφαλαίων και πελάτες της υπηρεσίας Wealth Management) και Θεσμικούς Επενδυτές. Για την κατηγορία των θεσμικών επενδυτών, η ALPHA TRUST ακολουθεί μια συ- στηματική προσέγγιση κάλυψης των αναγκών τους. Ως αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας, η εταιρεία μας κατέχει σημαντική θέση στη διαχείριση κεφαλαίων θεσμικών επενδυτών, με έμφαση στα επαγγελματικά και συνταξιοδοτικά ταμεία και τη διαχείριση αποθεματικών και προϊόντων ασφαλιστικών εταιρειών. Η διαχείριση αυτή επιτυγχάνεται είτε μέσα από στοχευμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια είτε μέσα από τη δημιουργία αμοιβαίων κεφαλαίων που εκπληρώνουν την επενδυτική επι- λογή του πελάτη. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη διαχείριση των αμοιβαιων κεφαλαί- ων «Επαγγελματικό Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό Εσωτερικού» (Άδεια σύστασης: Αποφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς: 24/840/16.7.2008) και «S&B Συνταξιοδοτικό Global FοF Μετοχικό» (Άδεια σύστασης: Αποφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς: 57/16.6.2010), προϊόντα που υποστηρίζουν συνταξιοδοτικά προγράμματα.

iw? Γιατί να έρθουν σε εσάς οι εταιρείες; Τι έχουν να κερδίσουν οι εργαζόμενοι;

K.AI.: Η ενεργητική διαχείριση που ασκείται από την επαγγελματική ομάδα διαχειριστών της ALPHA TRUST, για πάνω από είκοσι χρόνια, οδηγεί στην κατάκτηση κορυφαίων θέσεων στις κατηγορίες επενδύσεων στις οποίες δραστηριοποιείται.
Μαζί με την καινοτομία στη Διαχείριση Επαγγελματικών Ταμείων στην Ελλάδα, αποτελούν τα εχέγγυα παροχής υψηλού επιπέδου επενδυτικών υπηρεσιών τόσο σε ιδιώτες όσο και σε θεσμικούς επενδυτές.
Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που διαθέτει η εταιρεία στα συνταξιοδοτικά ταμεία και στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις βασίζεται στην πολυετή εμπειρία που διαθέτει στη διαχείριση της περιουσίας αυτών των πελατών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Για τον σκοπό αυτό αναπτύχθηκε η απαραίτητη υποδομή στην παρακολούθηση χαρτοφυλακίων μέσω της κατάλληλης μέτρησης κινδύνου και απόδοσης.

Παράλληλα, με σύμμαχο την τεχνογνωσία στη διαχείριση χαρτοφυλακίων και επενδυτικών συμβουλών, η ALPHA TRUST ανέπτυξε ένα εξειδικευμένο τμήμα αξιολόγησης και επιλογής εξωτερικών διαχειριστών και επενδυτικών προϊόντων.

Η υπηρεσία χρονολογείται από το 1991 και –βασιζόμενη σε ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια– σήμερα παρακολουθεί πάνω από δύο χιλιάδες πεντακόσια αμοιβαία κεφάλαια και διαχειριστές.

iw? Ποιες λύσεις παρέχει η εταιρεία σας;

K.AI.: Τα αμοιβαία κεφάλαια, ως οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων, είναι σχεδιασμένα για να προσφέρουν αποτελεσματικές επενδυτικές λύσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον θεσμικό επενδυτή. Προσφέρουν επαγγελματική διαχείριση από πιστοποιημένους επαγ- γελματίες διαχειριστές, επαρκή διασπορά κινδύνου, ασφάλεια εξασφαλισμένη από υπεύθυνο θεματοφύλακα, διαφάνεια, και ρευστότητα. Εκτός από την παραδοσιακή λύση της επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια, η ALPHA TRUST σχεδίασε πρότυπα επενδυ- τικά χαρτοφυλάκια για αποταμιευτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα, με περιοδικές καταβολές. Τα προϊόντα αυτά προσφέρουν μακροπρόθεσμες απο- δόσεις, αυξημένη διασπορά κινδύνου, ευελιξία στην κατανομή κεφαλαίων και δυνατότητα επένδυσης μέσω περιοδικών καταβολών, που εξομαλύνουν τις διακυ- μάνσεις των αγορών. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται το αποταμιευτικό πρόγραμμα «Ψιλά-Ψηλά» της ALPHA TRUST.

*Σωρευτική Απόδοση Α/Κ: Αρχή έτους 31/12/2014-31/03/2015: -4,35%, 1 έτος 31/03/2014-31/03/2015: -37,36%

Το διάγραμμα απεικονίζει ποια θα ήταν η αξία των χρημάτων αν κανείς επέν- δυε μέσω του «Ψιλά-Ψηλά» 50, 100 ή 200 ευρώ τον μήνα στο Α/Κ ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund* από την έναρξή του, στις 23/11/1995, έως τις 31/03/2015: Το κέρδος έχει υπολογιστεί βάσει υποθετικών μηνιαίων καταβολών, οι οποίες έχουν συσχετιστεί άμεσα με τη μέση ετήσια απόδοση του Α/Κ ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund (Απόφ. Επιτρ. Κεφ.: 58η/31.10.1995/6Α)*.

iw? Σε ποιους τομείς θα επικεντρωθείτε τα επόμενα χρόνια;

K.AI.: Επιδίωξή μας είναι η διεύρυνση των συνεργασιών στον κλάδο της διαχείρισης κεφαλαίων συνταξιοδοτικών ταμείων και ασφαλιστικών φορέων. Η περαιτέρω διείσδυση της εταιρείας σε αγορές-στόχους, όπως αυτή των θεσμικών επενδυτών και των αποταμιευτικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων, είναι στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη των εργασιών της εταιρείας μας και για την επίτευξη του οράματός της να εδραιώσει τη θέση της σε αυτούς τους κλάδους.

iw? Μπορεί ο ιδιωτικός τομέας να καλύψει τα κενά του δημόσιου στον τομέα της σύνταξης; Υπό ποιες προϋποθέσεις;

K.AI.: Η τρέχουσα οικονομική κρίση ανέδειξε την ανάγκη της ιδιωτικής αποταμίευσης και της επαγγελματικής διαχείρισης κεφαλαίων που, βασιζόμενη στη συνέπεια και την εξειδίκευση, επι- τυγχάνει διαχρονικά καλύτερα αποτελέσματα στην απόδοση, περιορίζοντας μάλιστα τον αναλαμβανόμενο επενδυτικό κίνδυνο. Το σημερινό περιβάλλον υψηλής ανεργίας, χαμηλών ρυθμών ανάπτυξης και γήρανσης του πληθυσμού οδηγεί στην αξιοποίηση και του κεφαλαιοποιητικού συστήματος παράλληλα με το διανεμητικό.

Πλέον, το ποσοστό αναπλήρωσης της σύνταξης από 80% επί του μισθού –πολλές φορές και περισσότερο– μειώνεται σταθερά, με την τάση για «εγγυημένη» σύνταξη στα 360 ευρώ μηνιαίως. Για τον λόγο αυτό, εκτιμούμε ότι θα αναπτύσσεται όλο και περισσότερο η επαγγελματική διαχείριση κεφαλαίων, με συγκεκριμένες εντολές ανάθεσης μετά από διαδικασίες διαγωνισμών, στο πλαίσιο του κεφαλαιοποιητικού συστήματος.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ