Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA TRUST» (εφεξής η «Εταιρεία») καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 3η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στα γραφεία της Εταιρείας στην Κηφισιά, οδός Τατοϊου αρ. 21.