Εμφανίζονται 9 από 9
Προβολή ανά σελίδα
Κατηγορία Περιγραφή Ημερομηνία Είδος Αρχείου
Κατηγορία Απόσχιση Κλάδου 2023 Περιγραφή Σχέδιο Διάσπασης με παραρτήματα Ημερομηνία Είδος Αρχείου PDF
Κατηγορία Απόσχιση Κλάδου 2023 Περιγραφή Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου (α.61 του ν.4601/2019) Ημερομηνία Είδος Αρχείου PDF
Κατηγορία Απόσχιση Κλάδου 2023 Περιγραφή Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2020 Ημερομηνία Είδος Αρχείου PDF
Κατηγορία Απόσχιση Κλάδου 2023 Περιγραφή Έκθεση Γνωμοδότησης (α.62 του ν.4601/2019) Ημερομηνία Είδος Αρχείου PDF
Κατηγορία Απόσχιση Κλάδου 2023 Περιγραφή Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 30/06/2023 Ημερομηνία Είδος Αρχείου PDF
Κατηγορία Απόσχιση Κλάδου 2023 Περιγραφή Έκθεση αποτίμησης Ημερομηνία Είδος Αρχείου PDF
Κατηγορία Απόσχιση Κλάδου 2023 Περιγραφή Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2021 Ημερομηνία Είδος Αρχείου PDF
Κατηγορία Απόσχιση Κλάδου 2023 Περιγραφή Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2022 Ημερομηνία Είδος Αρχείου PDF
Κατηγορία Απόσχιση Κλάδου 2023 Περιγραφή Πληροφοριακό Σημείωμα Ημερομηνία Είδος Αρχείου PDF