Επιτροπή Ελέγχου:

Μιχαήλ Πάππαρης
Απόστολος Παπαδόπουλος
Γεώργιος Καμπάνης

 

Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων:

Αγνή Λεβή
David Phillip Gibbs
Γεώργιος Καμπάνης