Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της την 31η Μαΐου 2023, αποφασίστηκε η έναρξη των εργασιών του μετασχηματισμού της Εταιρείας. Ειδικότερα αποφασίστηκε η έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης της Εταιρείας με την κατά 100% θυγατρική της «ALPHA TRUST ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» δια απορροφήσεως της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 4601/2019, 4548/2018 και 4172/2013, ως ισχύουν.
Η ολοκλήρωση της συγχώνευσης τελεί υπό την αίρεση των κατά το νόμο απαιτούμενων εγκρίσεων από τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας και της λήψης όλων των λοιπών αναγκαίων εγκρίσεων.
Η Εταιρεία θα ενημερώνει, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το επενδυτικό κοινό για την εξέλιξη της διαδικασίας συγχώνευσης.


Κηφισιά, 31.05.2023