Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» και το διακριτικό τίτλο «ALPHA TRUST» ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4374/2016, ότι το κράτος - μέλος προέλευσης της Εταιρίας είναι η Ελλάδα και αρμόδια εποπτική αρχή είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Κηφισιά, 04.08.2022